Risk Factors

โรคไม่ติดต่อ (NCDs) คร่าชีวิตผู้คน 41 ล้านคนในแต่ละปี คิดเป็น 74% ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก ในแต่ละปี 17 ล้านคนเสียชีวิตจากโรค NCDs ก่อนอายุ 70 ​​ปี คิดเป็น 86% ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ทั้งหมด 77% อยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง 

 

*โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรค NCDs ส่วนใหญ่ หรือ 17.9 ล้านคนต่อปี รองลงมาคือโรคมะเร็ง (9.3 ล้านคน) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (4.1 ล้านคน) และโรคเบาหวาน (2.0 ล้านคนรวมถึงการเสียชีวิตด้วยโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน)

 

โรคทั้งสี่กลุ่มนี้มีสัดส่วนมากกว่า 80% ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs

การใช้ยาสูบ การไม่ออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย และอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรค NCDs

 

การตรวจหา คัดกรอง และรักษาโรค NCDs ตลอดจนการดูแลแบบประคับประคองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตอบสนองต่อโรค NCDs

People at risk
คนที่มีความเสี่ยง ผู้คนทุกกลุ่มอายุ ทุกภูมิภาค และทุกประเทศได้รับผลกระทบจากโรค NCDs ภาวะเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับกลุ่มอายุที่มากขึ้น แต่หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs จำนวน 17 ล้านคนก่อนอายุ 70 ​​ปี ในจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี้ 86% คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุล้วนมีความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค NCDs ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การไม่ออกกำลังกาย การได้รับควันบุหรี่ หรือการใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย

 

โรคเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้วางแผน โลกาภิวัตน์ของวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และประชากรสูงวัย

 

การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและการขาดการออกกำลังกายอาจแสดงให้เห็นในผู้คนเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิซึม และอาจนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรค NCDs ชั้นนำในแง่ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Risk factors of noncommunicable diseases (NCDs)

Genetic

factors

Environmental

factors

Sociodemographic

factors

Factors of

Self management

Factors of

Medical conditions

 • Family diseases history
 • Genetic inheritance
 • Epigenetic changes
 • Environment
  exposure-based
  (e.g.radiation)
 • toxic material-
  based mutations
 • Air pollution
 • Weather changes
 • Sunlight (UV radiation)
 • Age
 • Gender
 • Race
 • Ethnicity
 • Education
 • Income
 • Tobacco use
 • Alcohol use
 • Physical activity
 • Person’s weight
 • Food choice
 • Dental health care
 • Medications
 • Blood pressure
 • Lipids
 • Glucose
 • Viruses
 • Obesity
 • Stress
ปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ เช่น การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCDs บุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า 8 ล้านคนทุกปี (รวมถึงผลกระทบจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง) การเสียชีวิต 1.8 ล้านคนต่อปีเป็นผลมาจากการบริโภคเกลือ/โซเดียมมากเกินไป มากกว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจากการดื่มสุรา 3 ล้านคนต่อปีมาจากโรค NCDs รวมถึงมะเร็งด้วยการเสียชีวิต 830,000 รายต่อปีเป็นผลมาจากการออกกำลังกายไม่เพียงพอ ปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิซึม ปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิซึมมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมที่สำคัญ 4 ประการที่เพิ่มความเสี่ยงของโรค NCDs :
 • ความดันโลหิตสูงขึ้น
 • น้ำหนักเกิน/โรคอ้วน
 • น้ำตาลในเลือดสูง (ระดับน้ำตาลในเลือดสูง)
 • ไขมันในเลือดสูง (ระดับไขมันในเลือดสูง)
ในแง่ของสาเหตุการตาย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของเมตาบอลิซึมทั่วโลกคือความดันโลหิตสูง (ซึ่ง 19% ของการเสียชีวิตทั่วโลกมีสาเหตุมาจาก) ตามมาด้วยระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

 

 

 

Ref. Noncommunicable diseases 16 September 2022 (องค์การอนามัยโลก (WHO))