ในระบบการแปรรูป สินค้าเกษตรย่อมก่อให้เกิดของเหลือทิ้ง ชีวภาพ (biomass) จำนวนมาก อุตสาหกรรมกาแฟ ก็เช่นเดียวกันในการแปรรูปผลเชอรี่สดกาแฟ ก่อให้เกิดของเหลือทิ้งที่นำไปสู่ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจน หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องก็จะทำให้เกิด มลพิษทางน้ำ อากาศ นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุ ของดินกรด เนื้อผลเชอรี่คือสิ่งที่อาจนำไปสู่ปัญหามลพิษหากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้อง


บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อกาแฟจากต้นน้ำและทำการแปรรูปตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงทำการศึกษาและ วิจัยต่อเนื่องกว่า 9 ปี ในการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกาแฟและทำการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกๆด้าน และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราให้ความสำคัญคือ การเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและนำมาใช้เป็นคุณแก่มนุษยชาติ และพวกเราได้ กลับไปดูแล ปกป้อง รักษา ธรรมชาติป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลาย


ปุ่ม-12