2842019_๑๙๐๔๒๘_0001

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

เส้นทางสู่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ขยายสู่ตลาดโลก

(PAD THAI)

รางวัลชนะเลิศ อันดับ1   

สินค้านวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

“นิลมังกร” โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งประเทศไทย